28 iunie 2022

DOVADA CALITĂȚII DE ASIGURAT
PaciențiDocumente care trebuie prezentate furnizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
- Salariat - adeverința eliberată de angajator, pe propria răspundere, din care să reiasă că se reține și virează contribuția la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).
- Persoană fizică autorizată (PFA) - Dovada ultimei plăți la FNUASS.
- Persoanele fizice fără venit are obligața să se asigure - Ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a plătit.
- Pensionar - Ultimul talon/cupon de pensie.
- Studenții dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de student sau legitimația de student vizată la zi.
- Elevii, ucenicii peste vârsta de 18 ani și sub 26 de ani dacă nu realizează venituri din muncă - Adeverința de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
- Copii în vârstă de până la 18 ani - Act de identitate.
- Șomer - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de șomer (eliberat de - AJOFM).
- Beneficiar de ajutor social - Un act doveditor din care să reiasă calitatea de asistat social (eliberat de primărie).
- Persoane cu dizabilități - Un act doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act.
- Asigurarea de sănătate facultativă (cetățean român cu domiciliul în străinătate) - Dovada calității de asigurat se face cu ultima chitanță de plată în care este stipulată ultima lună/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
- Beneficiarii legii speciale (Decretul Lege 118/1990: veteran de război, erou-martir al revoluției etc.) - Un document doveditor în acest sens, eliberat de instituția abilitată să elibereze acest act.
- Deținuții politici - Certificatul din care reiese că sunteți încadrat în prevederile Legii nr. 118/1990.
- Eroii Revoluției din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revoluției.
- Veteranii de război - Legitimația de veteran.
- Femeile însărcinate sau lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară - Adeverința medicală, certificatului de naștere a copilului - pentru lăuze -, precum și a declarației pe propria răspundere că nu realizează alte venituri sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.
- Bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse - Un document care să ateste boala inclusă în programele naționale de sănătate.
- Coasiguratul - Un document care atestă calitatea de asigurat, eliberat de CJAS, a persoanei în întreținerea căreia se găsește coasiguratul. Pot fi coasigurați următoarele categorii de persoane șotul, șotia și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate.
- Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 și 114 din Codul penal și pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri - Adeverință emisă de instituția respectivă sau de instituția în grija căreia se află persoana.

Nu uitați! Chiar dacă sunteți neasigurat aveți dreptul la servicii medicale de urgență gratuit, fără a face dovada calității de asigurat.

Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuției:
- toți copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenții de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenți și dacă nu realizează venituri din muncă;
- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani, inclusiv cei care părăsesc sistemul de protecție a copilului și nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
- soțul, șoția și părinții fără venituri proprii, aflați în întreținerea unei persoane asigurate;
- persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, prin Ordonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 - 1961, cu modificările și completările ulterioare, precum și persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănești acordate de aceste legi, precum și cele provenite din pensii;
- persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu excepția celor obținute în baza Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecția speciala și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății Publice, până la vindecarea respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
- femeile însărcinate și lăuzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe țară.

Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situații, pe durata acesteia, cu plata contribuției din alte surse, în condițiile prezentei legi:
- satisfac serviciul militar în termen;
- se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
- se afla în concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
- execută o pedeapsă privativă de libertate sau se afla în arest preventiv;
- persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj;
- sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane și se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identității;
- persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
- pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit;
- persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal;
- persoanele care se afla în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri.

Conform cu Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Lista acronime:
FNUASS - Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
PFA - Persoană fizică autorizată;
AJOFM - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă;
CJAS - Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.