Întrebări frecvente: Întrebări frecvente tratament medicamentos
Întrebări frecvente >Întrebări frecvente tratament medicamentos
Care sunt drepturile persoanelor beneficiare ale legilor speciale privind tratamentul medicamentos în ambulatoriu?
Care sunt drepturile persoanelor beneficiare ale legilor speciale privind tratamentul medicamentos în ambulatoriu?
Legea nr. 95/2006 (R) privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare, precizează la Art. 233, alin (2):
(2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 232 alin. (1), ( n.n. medicamentele din listă), prescrise pentru tratamentul afecțiunilor persoanelor prevăzute în actele normative de la art. 213 alin. (1) lit. c) și d), se suportă din fond, la nivelul prețului de referință, în condițiile contractului-cadru.
Ordinul nr. 265/408/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, în vigoare până la 31.05.2011, Anexa 30, ART. 1, prevede :
(4) Prescripțiile medicale aferente medicamentelor fără contribuție personală se eliberează în următoarele situații:
c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fond, în condițiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă:
- integral contravaloarea medicamentelor al căror preț pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu prețul de referință, corespunzătoare medicamentelor cuprinse în sublistele A și B pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor;
- integral contravaloarea medicamentelor cu prețul cel mai mic, corespunzătoare fiecărui DCI cuprinse în sublista C - secțiunea C1 pentru aceeași concentrație și formă farmaceutică, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor.
Menționăm că actele normative de la art. 213, alin. 1, lit. c) și d) sunt: Decretul – Lege nr. 118/1990, Legea 51/1997, Legea 189/2000, Legea 44/1994, Legea 309/2002, Legea 341/2004 și Legea 519/2002.
În concluzie, persoanele asigurate beneficiare ale legilor de mai sus, indiferent de veniturile pe care le realizează, beneficiază de medicamente în tratamentul ambulatoriu conform prevederilor de mai sus.
Top